RomanoNet

/
/
Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

Obsah

Autor/zdroj:

Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Ředitelství D — Rovnost a občanství Unie, Oddělení D1 – Antidiskriminace a koordinace romských záležitostí.

Datum publikace:

2020

URL:

Monitorovací zprávy – Roma Civil Monitoring

Anotace:

Zpráva se zabývá problematikou participace a zmocňování romské občanské společnosti, zdůrazňuje dlouhodobě nízkou politickou participaci Romů a marginální zapojení romské občanské společnosti ve veřejném životě. Kritizuje nedostatečnou podporu ze strany státních institucí a nedostatečnou implementaci aktivit zaměřených na zvýšení zapojení Romů v politickém a veřejném životě. Dále se zpráva věnuje Strategii romské integrace (SRI), zvláště nedostatek podpory pro romskou občanskou společnost a stanovuje cíle pro zvýšení jejich participace, avšak konstatuje, že k výraznějšímu zlepšení nedošlo. Pozornost je věnována také formálním poradním orgánům, jako jsou výbory pro národnostní menšiny, jejichž existence sice přispívá k dialogu, ale nemají významnější dopad na participativní formu vládnutí. Navzdory monitoringu počtu Romů ve veřejných funkcích a snahám o zvýšení jejich politické participace, konkrétní aktivity v této oblasti chybí. Závěry zprávy zdůrazňují problém nízké volební účasti Romů a její negativní dopad na reflektování jejich potřeb ve veřejných politikách. Navzdory existenci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny jako komunikační platformy mezi vládou a romskou občanskou společností, Rada není považována za plně participativní nebo reprezentativní orgán romské menšiny. Nakonec se zpráva dotýká problémů spojených s financováním romských nevládních organizací (NNO), zdůrazňuje nedostatek zdrojů a obtíže při získávání státních dotací. Poukazuje na potřebu systematického řešení této problematiky, aby romské NNO mohly efektivně přispět k integraci Romů. V závěrečných doporučeních se navrhuje řada opatření pro zlepšení situace, včetně vytvoření programů pro zvýšení zaměstnanosti Romů ve státní správě, podporu romských kandidátů v politice, zvýšení volební účasti Romů a posílení kapacit romské mládeže. Dále se doporučuje zlepšení fungování Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, navýšení rozpočtu a personální kapacity Kanceláře Rady, a zlepšení státních dotačních programů pro romské NNO. Zdůrazňuje se potřeba koordinace politik a integrovaných přístupů k zajištění efektivní implementace opatření pro integraci Romů.

Další výzkumy...

Michal M3

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

DSCF9285

Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů

DSC_0984a

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za roky 2022 a 2023 (2023/2028(INI))