RomanoNet

/
/
Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

Obsah

Autor/zdroj:

Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Ředitelství D — Rovnost a občanství Unie, Oddělení D1 – Antidiskriminace a koordinace romských záležitostí.

Datum publikace:

2019

URL:

Monitorovací zprávy – Roma Civil Monitoring

Anotace:

Zpráva identifikuje klíčové výzvy a nedostatky v politice začleňování Romů v České republice, zahrnující nedostatečnou politickou participaci Romů, neefektivní koordinační mechanismy a nedostatky ve financování a podpoře romských nevládních organizací. Upozorňuje na potřebu zvýšení politické vůle a zapojení romské komunity, zlepšení koordinace politik začleňování na všech úrovních státní správy a posílení finanční a organizační podpory pro romské NNO. Zpráva taktéž zdůrazňuje potřebu efektivnějšího začleňování Romů, kteří nadále čelí výzvám jako jsou diskriminace a segregace, a zdůrazňuje význam integrace a koordinace politik a přístupů. Navíc poukazuje na specifické překážky ve financování, administrativních procesech a v implementaci Národní strategie romské integrace na lokální úrovni. Zpráva zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu k řešení problémů Romů, včetně efektivnějšího monitorování a hodnocení politik a programů. Zpráva zdůrazňuje, že výzvy v oblasti financování a podpory pro romské NNO jsou markantní, s nedostatečným financováním ze státních zdrojů a komplikovanými administrativními procesy, což znemožňuje efektivní podporu a nezávislost těchto organizací. Implementační výzvy na lokální úrovni jsou patrné v rozmanitosti přístupů k začleňování Romů, často ovlivněné negativními postoji některých samospráv, které aktivně vystupují proti začleňování. Dalším kritickým bodem je nedostatek politické vůle a participace Romů ve veřejném životě. Zvýšení jejich účasti ve volbách a politickém procesu by mohlo přispět k lepší reprezentaci a zohlednění jejich potřeb. Zároveň je zřejmá potřeba silnější integrace a koordinace mezi různými vládními a nevládními aktéry pro efektivní implementaci politik začleňování, zlepšení koordinace politik začleňování na všech úrovních státní správy pro zvýšení jejich efektivity a dosahu.

Další výzkumy...

DSC07086

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

DSCF9285

Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů

DSC_0984a

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za roky 2022 a 2023 (2023/2028(INI))