RomanoNet

/
/
RomanoNet vydal monitorovací zprávu hodnotící vládní romskou strategii na příštích 10 let

RomanoNet vydal monitorovací zprávu hodnotící vládní romskou strategii na příštích 10 let

Podle zastřešující organizace RomanoNet představuje vládní Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na příštích 10 let (Strategie 2021+) posun v naplňování cílů romské integrace. Na druhou stranu však neziskové organizace poukazují na nedostatky především v oblasti podpory udržování a posilování romské identity. Organizace to uvádějí v právě vydané první monitorovací zprávě, ve které hodnotí romskou strategii v ČR, kterou česká vláda přijala v květnu 2021.

Zpráva byla vypracována v rámci mezinárodního projektu, který realizuje konsorcium vedené Institutem pro demokracii Středoevropské univerzity (DI/CEU), včetně Evropské sítě romských organizací občanské společnosti (ERGO Network), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Projekt má za cíl posílit kapacity a zapojení romské a proromské občanské společnosti do monitorování a přezkumu národních politik směrem k Romům.

Nová strategie představuje posun v naplňování cílů romské integrace, a to především z těchto důvodů: klade větší důraz na zapojení Romů a Romek do implementace cílů Strategie 2021+ prostřednictvím průřezového cíle většího zastoupení Romů a Romek v rozhodovacích procesech (emancipace, inkluze a participace), výslovně uznává anticiganismus jako průřezové téma, definuje zajištění kapacit a zdrojů pro realizaci Strategie 2021+ jako další průřezový cíl. Dalším pozitivním aspektem Strategie 2021+ je rozhodnutí shromažďovat data nezbytná pro kvalitní hodnocení dopadů a účinnosti samotné Strategie 2021+,“ uvádí se ve zprávě, kterou pro zastřešující organizaci RomanoNet připravili Jan Husák z neziskové organizace Romodrom a Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Naopak nedostatky vidí v oblasti podpory udržování a posilování romské identity, zejména v oblasti dobrovolného přihlášení se k romské národnosti, například při sčítání lidu. „To se týká nedostatečné práce s majoritou, která je ve Strategiie 2021+ často zmiňována pouze v případě monitorování diskriminace, a ne tolik v souvislosti s politikou,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva je zatím k dispozici v angličtině a češtině, bude také přeložena i do romského jazyka.

Doporučení

Doporučení vnitrostátním orgánům

Pokrok, kterého by mělo být ideálně dosaženo ve všech navrhovaných oblastech Strategie 2021+, lze vysledovat za podmínky měřitelných výsledků jako základního podkladu pro formulování a nastavení intervencí se specifickým zaměřením na Romy. Důraz na sledování dat je zachycen ve všech klíčových tematických oblastech Strategie 2021+. Vyhodnocování provedených opatření na základě kvalifikovaných odhadů však nadále představuje rizika validity a nízké spolehlivosti zvolené metodologie odpovědného orgánu za plnění konkrétního opatření ve Strategii 2021+. Z usnesení Vlády ČR ze dne 10. května 2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 vyplývá, že je Českému statistickému úřadu uloženo zabezpečit v rámci své působnosti plnění Strategie 2021+. Ve smyslu cílů a efektivity Strategie 2021+ považujeme za důležité, aby:

 1. Český statistický úřad navrhl a předložil jednotnou metodu sběru etnických dat, která je přiměřená sledovanému účelu Strategie 2021+ a prováděna přiměřeně na základě zákona a v souladu se Směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Účast Romů na sledování politik a opatření Strategie 2021+ s dopadem na Romy je důležitým předpokladem pro sledování pokroku, kterého bylo dosaženo při implementaci Strategie 2021+. Proto zajištění aktivní účasti Romů navrhujeme, aby:
 2. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy na vnitrostátní úrovni zavedly mechanismy a podporu zaručující účast Romů a Romek na monitorování na podkladě konkrétních a měřitelných etnických dat. Nedostatečné povědomí společnosti o významu Strategie 2021+ je jednou z hlavních překážek její účinnosti. Pro uvedené je proto vhodné zaměřit úsilí na informovanost společnosti o Strategii 2021+ a upozornit na četné pozitivní aspekty při jejím naplňování. Je proto klíčově, aby cíle a poslání Strategie 2021+ pochopili nejen osoby s rozhodovací pravomocí a aktéři zapojení do její implementace, ale i celá společnost, která přijme Strategii 2021+ jako nezbytnou a obohacující součást společnosti. Je proto žádoucí, aby:
 3. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zvyšovaly vědomí o cílech a opatřeních Strategie 2021+ v celé šíři společnosti cílenými aktivitami posilujícími její význam a prospěšnost. Základním předpokladem úspěchu navrhovaného směřování cílů a opatření Strategie 2021+ stojí na předpokladu participačních procesů na všech úrovních státu. Pro úspěch tohoto cíle je rozhodující, aby:
 4. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy podporovaly řadu podpor a příležitostí zacílených na partnery Strategie 2021+ (obce, kraje, nestátní, veřejnou a soukromou sféru), k jejich rozvoji a realizaci aktivit na podporu zranitelných skupin, jako jsou Romové. Pro podporu efektivnějšího a strategičtějšího využití dostupných zdrojů financování Strategie 2021+ doporučujeme:
 5. Vytvořit podmínky pro směrování evropských zdrojů vhodnými směry a při dosahování společných cílů programové synergie napříč operačními programy OPZ, OPJAK a IROP.
 6. Vytvořit podmínky pro financování Strategie2021+ z rozpočtů krajů,obcí a soukromého sektoru. Vláda ČR by měla Romům zajistit přístup ke spravedlnosti, pokud čelí diskriminaci, anticiganismu, projevům a trestným činům z nenávisti. Pro účinnější provádění přijatých opatření v této oblasti ve Strategii 2021+, považujeme za důležité, aby:
 7. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zaujaly společensko-politický přístup při výkladu holokaustu, anticiganismu a diskriminace Romů. Podporovaly a/nebo aktualizovaly metody výuky a učení v těchto otázkách a rozvíjely spolupráci v této oblasti s různými institucionálními partnery a zainteresovanými stranami zapojenými do těchto otázek včetně romské občanské společnosti. Pro úspěšnost Strategie 2021+ je zapotřebí, aby byla posílena role partnerů, zvláště obcí a krajů a jejich politiky byly soudržné cíli Strategie 2021+. Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud:
 8. Vláda ČR připraví podmínky pro společnou odpovědnost a úspěch a k prosazování a posilování implementace Strategie 2021+ pro obce, kraje, nestátní, veřejnou a soukromou sféru.

Doporučení evropským institucím

Strategie 2021+ obsahuje obecná opatření, která se vztahují na populaci Romů a Romek, přičemž zvláštní pozornost je věnována zejména dětem, ženám a LGBTIQ+ osobám, bez zjevné snahy věnovat se např. osobám tělesně postiženým nebo seniorům, které představují významnou skupinu osob bez adekvátní specifické pomoci. Spravedlivé zapojení všech lidí z cílových skupin Romů a Romek, kde všichni lidé požívají stejného stupně ochrany prostřednictvím programů, politik a aktivit, zatím nebylo dosaženo. Navíc Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU v doporučení 10 f) cílí také na podporu Romů a Romek bez domova, zejména pokud jde o poskytování sociálních služeb a přístupu k běžným službám. Podle dostupných informací není známo, kolik osob z bezdomovecké populace je romského původu a jak tento původ ovlivňuje jejich situaci. Strategie 2021+ by měla do budoucna například zvážit Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU 10 h) o podpoře programů integrovaného bydlení zaměřené na marginalizované Romy prostřednictvím opatření, jako je kombinace mikroúvěrů na výstavbu a údržbu bydlení s programy finanční gramotnosti a spoření, odbornou přípravou v oblasti stavebnictví a aktivačními opatřeními. Pro podporu těchto opomíjených specifických skupin Romů navrhujeme, aby:

 1. EU orgány zaměřily své úsilí podpory na romské seniory a osoby bez domova, přičemž by tato pomoc měla být dostatečně důkladná, aby odrážela jejich konkrétní potřeby. Přidělování finančních prostředků a zdrojů musí být spravedlivé, účinné, nákladově efektivní, flexibilní a koordinované. Pro uvedené navrhujeme:
 2. Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti na tvorbě podmínek pro efektivní využívání zdrojů financování v rámci Evropské unie, ale též z národních a soukromých zdrojů, a zároveň zajistit, aby tyto prostředky byly účinně využívány k provádění opatření ve Strategii 2021+.

Doporučení občanské společnosti

Nedostatečná tradice participace v rámci romské občanské společnosti je základní bariérou pro posílení plánovaných intervencí a úspěchu při prosazování zájmů a potřeb Romů. V této věci doporučujeme:

 1. Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti a vytvořit rámec pro společné aktivity a sladit jejich činnost tak, aby byla účinná a odpovídající cílům Strategie 2021+.

DOKUMENT

https://drive.google.com/file/d/1q3CDaSKBRPFprmYPtVIJYeEb6IbCI54B/preview

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!