RomanoNet

/
/
Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za roky 2022 a 2023 (2023/2028(INI))

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za roky 2022 a 2023 (2023/2028(INI))

Obsah

Autor/zdroj:

Evropský parlament: Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věcí

Datum publikace:

27.11.2023

URL:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0376_CS.pdf

Anotace:

Dokument se zabývá širokým spektrem otázek týkajících se základních práv v rámci Evropské unie. Zaměřuje se přitom na problematiku diskriminace, právního státu, svobody projevu, jakož i sociálních, ekonomických a environmentálních práv. Odhaluje významné překážky, kterým čelí specifické skupiny v EU, včetně osob s postižením, Romů, LGBTIQ+ komunity a obětí rasismu. Text upozorňuje na systémové problémy, jako jsou korupce, násilí vůči novinářům, používání špionážního software a nedostatečná ochrana migrantů a uprchlíků. Zvláštní pozornost je věnována Romům, přičemž dokument poukazuje na jejich pokračující socioekonomické znevýhodnění a diskriminaci, včetně segregace v oblasti vzdělávání a nevhodného umisťování romských dětí do speciálních škol. Zdůrazňuje nutnost zlepšit jejich situaci prostřednictvím akčních plánů členských států a EU. V dokumentu je obsažena kritika násilí a diskriminace na základě původu či statusu a vyzdvihuje význam transparentnosti a veřejného přístupu k informacím. Navrhuje kroky k posílení právních a institucionálních rámců EU za účelem efektivnější ochrany a podpory základních práv a demokratických hodnot. Kromě toho dokument zdůrazňuje význam ochrany práv migrantů a uprchlíků, odsuzuje násilné zásahy a diskriminaci, kterým čelí, a zdůrazňuje nutnost zajistit jejich ochranu a dodržování jejich základních práv podle mezinárodního práva. V závěru je uvedena výzva k zásadním reformám a posílení právních a institucionálních rámců v EU s cílem čelit výzvám a posílit ochranu základních práv a demokracie v celé unii.

Další výzkumy...

Michal M3

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

DSC07086

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

DSCF9285

Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů